امروز: جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷ | Today: Friday, 18 January , 2019
منوی اصلی


افزودنیهای بتن

 افزودنی های شیمیایی در بتن

 افزودنی های شیمیایی

افزودنی های شیمیایی (Chemical Admixtures) از فرآوری، ترکیب یا آمیزه کاری مواد آلی و معدنی در یک فرآیند شیمیایی به دست می آیند و در حالت های پودر یا مایع در مقادیر کم معمولا تا حداکثر ۵ درصد وزن مواد سیمانی در زمان ساخت و اختلاط یا درست پیش از ریختن بتن، به مخلوط اضافه می شوند.

افزودنی های معدنی(Mineral Admixtures) که یا به طور طبیعی یافت می شوند یا از محصولات جانبی صنعتی هستند، به سه دسته مواد خنثی، پوزولان ها، و مواد شبه سیمانی تقسیم می شوند و برای بهبود و اصلاح خواص مخلوط های سیمانی در مقادیر مصرف عموما بیشتر از ۵ درصد وزن سیمان در زمان اختلاط به بتن افزوده می شوند.

  • اندر کنش بتن و افزودنی های شیمیایی

افزودنی های شیمیایی با مواد سیمانی در حال آبگیری (هیدراته شدن) اندر کنش نشان می دهند و براساس نوع عملکردشان به سه رده مواد افزودنی با عملکرد فیزیکی، شیمیایی، و فیزیکی – شیمیایی تقسیم می شوند.

مواد افزودنی با عملکرد فیزیکی آن رده از افزودنی های شیمیایی هستند که در فرآیند واکنش آبگیری سیمان تاثیر مستقیم ندارند، اگر چه ممکن است بر روند و آهنگ آن تاثیر بگذارند. این افزودنی ها عموما تا پیش از گیرش اولیه بتن، تاثیر و کارکرد خود را نشان می دهند و تاثیر آنها پس از گیرش، در بتن سفت شده و سخت شده ادامه نمی یابد. از جمله این افزودنی ها می توان به کاهنده آب، هوازاها، گازسازها، کف زاها، هوازداها، ضدآب شستگی ها، آسان کننده های پمپاژ، رنگ بخش ها، و پیوندزاها اشاره کرد.

مواد افزودنی با عملکرد شیمیایی یا در فرآیند و روند واکنش آبگیری سیمان پیش از گیرش تاثیر می گذارند یا ریز ساختار محصولات آبگیری را پیش و پس از گیرش، دستخوش تغییر می کنند. بنابراین واکنش افزودنی های شیمیایی علاوه بر زمان پیش از گیرش، ممکن است در مراحل سخت شدگی بتن نیز ادامه یابد. کندگیر کننده ها، زودگیر گننده ها،زود سخت گننده ها، منبسط کننده ها، کنترل کننده های واکنش آبگیری، و ناگیر کننده ها در زمره افزودنی های با عملگرد شیمیایی هستند.

مواد افزودنی با عملکرد فیزیکی – شیمیایی اگرچه د رفرایند واکنش شیمیایی آبگیری سیمان دخالتی نمی کنند ولی با وارد کردن مواد شیمیایی ویژه به درون بتن، برخی از واکنش های شیمیایی یا رفتارهای فیزیکی بتن سخت شده را در آینده کنترل می کنند. بازدارنده های خوردگی، کاهنده های انبساط واکنش قلیایی سیلیسی، نم بند ها، کاهند های تراوایی، قارچ کش ها، میکروب کش ها، و حشره کش ها در این رده افزودنی ها قرار می گیرند.

  • دسته بندی افزودنی های شیمیایی

دسته ۱ : کاهنده های آب

افزودنی های کاهنده های آب برای افزایش روانی بتن در مقدار آب معین، یا کاهش مقدار آب مصرفی با حفظ روانی، یا هر دو مورد به کار می روند و شامل روان کننده ها، فوق روان کننده ها و فرا روان کننده ها می شوند.

دسته ۲ : هوازاها

افزودنی هایی هستند که در حین اختلاط، ساختاری همگن از ریز حباب های نا پیوسته در بتن، ملات یا خمیر سیمان پدید می آورند و باعث بهبود کارایی (کارپذیری) و افزایش پایایی در برابر چرخه های یخ زدن و اب شدن می شوند.

دسته ۳ : کندگیرکننده ها

کندگیر کننده ها با کند کردن روند آبگیری سیمان، گیرش بتن را به تاخیر می اندازند و شامل کندگیر کننده معمولی و دیر گیر کننده ها مس شوند.

دسته ۴ : شتاب دهنده ها(تسریع کننده ها)

شتاب دهنده ها(تسریع کننده ها) با تند کردن روند آبگیری سیمان موجب زود گیری، زود سخت شدگی، یا هر دو می شوند. شتاب دهنده ها شامل زودگیر کننده ها، آنی گیرها، افزودنی های بتن پاشی و زود سخت کننده ها هستند.

دسته ۵ : حجم زاها

حجم زاها برای افزایش حجم در بتن(ملات) تازه، جبران جمع شوندگی بتن (ملات) سخت شده، یا ایجاد انبساط کنترل شده در بتن (ملات) سخت شده به کار می رود. این افزودنی ها شامل جبران کننده های جمع شدگی، گازسازها و کف زاها هستند.

دسته ۶ : پایاگرها (دوام بخش ها)

پایا گرها با کاستن از درون رفت (نفوذ) عوامل زیان آور، پایش (محافظت) میلگرد ها، یا کنترل واکنش های زیانبار، پایایی بتن سخت شده را بهبود می بخشند. کاهنده های تراوایی، نم بندها، بازدارنده های خوردگی و کاهنده های انبساط ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی در این دسته از افزودنی ها جای می گیرند.

دسته ۷ : افزودنی های متفرقه

افزودنی های خاص دسته ای از افزودنی های شیمیایی با کاربرد ویژه و محدود هستند. ضدیخ ها، رنگ بخش ها، هوازداها، آسان کننده های پمپاژ، ضد آب شکستگی ها، پیوندزاها(لاتکس ها) قوام بخش ها نمونه ای از افزودنی های خاص هستند.